I. MONOGRAFIE:

2. Aleksandra Dembińska, Psychologiczne aspekty zmagania się kobiet z niepłodnością. Wahadło nadziei. Difin, Warszawa 2018 [ISBN 978-83-8085-549-6]

1. Aleksandra Dembińska (pod redakcją), Być przedsiębiorcą i odnieść sukces, Oficyna Wydawnicza Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Chorzów 2006 [ISBN 978-83-89046-04-8]II. ARTYKUŁY W CZASOPISMACH:

20. Kłosowska, J., Prochwicz, K., Sznajder, D., Antosz-Rekucka, R., Tuleja, A., Dembińska, A., Snorrason, I. Validation and Psychometric Properties of the Polish Version of the Skin Picking Scale-Revised, International Journal of Environmental Research and Public Health, February 2022, Open Access, DOI: 10.1007/s12144-020-01138-9 [eISSN 1660-4601]

19. Dembińska, A., Kłosowska J., Ochnik, D. Ability to initiate relationships and sense of loneliness mediate the relationship between low self-esteem and excessive internet use, Current Psychology, November 2020, Open Access, DOI: 10.3390/ijerph19052578 [eISSN 1936-4733]

18. Prochwicz, K., Kłosowska J., Dembińska, A. The mediating role of stress in the relationship between attention to threat bias and psychotic-like experiences depends on coping strategies, Frontiers in Psychiatry, April 2020, vol. 11 art. 307 DOI: 10.3389/fpsyt.2020.00307 [ISSN 1664-0640]

17. Dembińska, A., Selected psychological and sociodemographic correlates of the acceptance of one’s own infertility in women, Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2019, vol. 19(3):308–314 DOI: 10.15557/PiPK.2019.0032 [ISSN 1644-6313, eISSN 2451-0645]

16. Ochnik, D., Dembińska, A.,Gender differences and areas of Internet behavior in seven years’ perspective, Polish Psychological Bulletin 2018, vol. 49(3):383–390 DOI: 10.24425/119506 [ISSN 0079-2993]

15. Dembińska, A., Polish Women Experiencing Infertility in the face of Legal and Ethical Dilemmas – A research report, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, Folia 238, 10, 2, 2017:61-68, DOI: 10.24917/20845596.10 [ISSN ISSN 2084-5596]

14. Dembińska, A., (Bez)interesowność wolontariatu. Koszty i zyski psychologiczne w pracy wolontariuszy hospicyjnych, Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 23, 2, 2017:257-263, DOI: 10.14691/CPPJ.23.2.257 [ISSN 1425-6460]

13. Dembińska, A., Childlessness – psychological consequences of decisions taken while experiencing infertility, Polish Journal of Applied Psychology 2016 vol.14(3):9–26, DOI: 10.1515/pjap-2015-0059 [ISSN 2354-0052]

12. Dembińska, A., Wichary E., Wybrane psychospołeczne korelaty lęku przedporodowego – znaczenie dla praktyki położniczej, Sztuka leczenia 2016;1/2016(tom: XXXI):43-54 [ISSN 1234-7175]

11. Dembińska, A., Psychological determinants of life satisfaction in women undergoing infertility treatment, Health Psychology Report 4(2):146-158, doi:10.5114/hpr.2016.56617 [ISSN: 2353-4184 / eISSN: 2353-5571]

10. Dembińska, A., Relacje partnerskie w leczeniu niepłodności, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2015;21(2):174-180, doi: 10.5604/20834543.1152916 [pISSN 2083-4543 / eISSN 2084-4905]

9. Dembińska, A., Ochnik D., Use of Internet and its Addictive risk among Polish students - comparative analysis over a seven-year period, Polish Journal of Applied Psychology 2014 vol.12(4):53–68 [ISSN 2354-0052]

8. Dembińska, A., Psychological costs of life crisis in Polish women treated for infertility, Journal of Reproductive and Infant Psychology 2014;1(32):96-107, doi: 10.1080/02646838.2013.852772 [Published Online First: 26 November 2013]. [ISSN 0264-6838 print / ISSN 1469-672X online]

7. Dembińska, A., Rola nadziei w pomocy psychologicznej kobietom leczącym niepłodność, Sztuka leczenia 2013;1-2/2013(tom: XXVI):9-20 [ISSN 1234-7175]

6. Dembińska, A., Rola personelu medycznego we wsparciu kobiet poddawanych leczeniu niepłodności, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2012;4(18):366-370 [pISSN 2083-4543 / eISSN 2084-4905]

5. Dembińska, A., Bioethical dilemmas of assisted reproduction in the opinions of Polish women in infertility treatment: a research report, Journal of Medical Ethics 2012;38:731-734, doi: 10.1136/medethics-2011-100421 [Published Online First: 12 September 2012]. [ISSN 0306-6800 print / ISSN 1473-4257 online]

4. Dembińska, A., Recenzja książki Marioli Łaguny: Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością, GWP, Gdańsk 2010, Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości, 2010 tom IX,147-148 [ISSN 1644-5007]

3. Dembińska, A., Metodologia badań psychologicznych wobec problematyki przedsiębiorczości. Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości, 2009 tom VIII,72-83 [ISSN 1644-5007]

2. Dembińska, A., Bernais, J., Diagnoza osobowości studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w kontekście podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej- raport z badań, Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości, 2005 tom IV,113-120 [ISSN 1644-5007]

1. Dembińska, A., Nowoczesne technologie- szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorczości. Ujęcie psychologiczne, Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości, 2005 tom IV,91-111 [ISSN 1644-5007]III. ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH:

9. Dembińska, A., Kaleńska-Rodzaj, J. "Trening mentalny wykonawcy: mindfulness jako metoda rozwijania uwagi i radzenia sobie ze stresem.", [w:] red. Julia Kaleńska-Rodzaj, Maria Chełkowska-Zacharewicz , Psychologia muzyki. Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2020, 297-314 [ISBN 978-83-01-21337-4]

8. Dembińska, A., Malina A., "Ujawniać czy nie ujawniać? Postawy wobec jawności metod wspomaganego rozrodu na gruncie polskim", [w:] red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz , Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019, 218-232 [ISBN 978-83-8018-291-2]

7. Dembińska, A., Rozdział w części II. "Znaczenie pracy hospicyjnej w życiu wolontariuszy - analiza jakościowa", [w:] red. Jan Hartman, Marta Szabat , Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej. Wolters Kluwer, Warszawa 2016, 99-120 [ISBN 978-83-264-9067-5]

6. Dembińska, A., Rozdział 7. Różnice w zakresie satysfakcji z życia u kobiet będących matkami po leczeniu niepłodności a matkami adopcyjnymi, [w:] red. Monika Kornaszewska-Polak , Wystarczająco dobre życie. Konteksty psychologiczne. Wyższa Szkoła HUMANITAS, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2015, 105-117 [ISBN 978-83-64788-29-1]

5. Dembińska, A., Rozdział 8. Percepcja wsparcia społecznego kobiet doświadczonych niepłodnością, [w:] red. Leszek Szewczyk, Agnieszka Kulik , Problemy psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości. Polska Akademia Nauk - Komitet Rozwoju Człowieka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, PROQUART Andrzej Prokurat, Lublin 2014, 145-160 [ISBN 978-83-925443-7-1]

4. Dembińska, A., Rozdział w części I. Koszty psychologiczne sukcesu zawodowego, [w:] red. Zofia Ratajczak , Przedsiębiorczość czyli pochwała kryzysu. Wydawnictwo Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2014, 85-102 [ISBN 978-83-60953-85-3]

3. Dembińska, A., Rozdział 3. Koszty psychologiczne doświadczania kryzysu ekonomicznego przez przedsiębiorców, [w:] red. Zofia Ratajczak , Przedsiębiorczość na czas kryzysu. Szkice psychologiczne. Difin, Warszawa 2013, 47-61 [ISBN 978-83-7641-920-6]

2. Dembińska, A., Rozdział 12. Metody jakościowe wobec problematyki przedsiębiorczości, [w:] red. Zofia Ratajczak , Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne. Difin, Warszawa 2012, 214-233 [ISBN 978-83-7641-697-7]

1. Dembińska, A., Umiejętności społeczne [w:] red. Aleksandra Dembińska Być przedsiębiorcą i odnieść sukces, Oficyna Wydawnicza Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Chorzów 2006,109-125 [ISBN 978-83-89046-04-8]IV. INNE:

1. Ochnik, D., Dembińska, A., Rola płci i poziomu edukacji w kształtowaniu Problematycznego sposobu użytkowania Internetu (PSUI), RAPORT z Projektu: „Czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu wśród adolescentów i młodych dorosłych z uwzględnieniem różnic płciowych”, Katowice 2018, Pobrane z: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1768880 (16.06.2019)V. PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE:

18. Dembińska, A., Nadzieja a satysfakcja z życia u młodych dorosłych, Książka abstraktów - POSTERY. III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej p.t. "Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce", Poznań 2018, 11

17. Dembińska, A., Ochnik, D., Problematyczne użytkowanie Internetu wśród młodych dorosłych w perspektywie dwunastoletniej, Książka abstraktów. III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej p.t. "Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce", Poznań 2018, 64-65

16. Dembińska, A., Malina, A., Ujawniać czy nie ujawniać? Postawy wobec jawności metod wspomaganego rozrodu na gruncie polskim, Książka abstraktów. XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa p.t. „Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym", Gdańsk 2018, 6-7

15. Dembińska, A., Efekty programu redukcji stresu opartego na mindfulness (MBSR) – wstępne wyniki badań własnych, Książka abstraktów. XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa p.t. „Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym", Gdańsk 2018, 6

14. Dembińska, A., Kańtoch A., Lęk, style radzenia sobie oraz wsparcie społeczne u kobiet w ciąży prawidłowej i ciąży wysokiego ryzyka, Książka abstraktów. II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej "Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej", Poznań 2016, 148

13. Dembińska, A., Mindfulness Based Stress Reduction in Infertility (MBSR-I) - information on the implementation of a new method, Conference Abstracts Book, European Helath Psychology Society & BPS Division of Health Psychology Annual Conference 2016, „Behaviour Change: Making an Impact on Health and Health Services" (23-27 sierpnia 2016), www.ehps2016.org, Aberdeen, Scotland 2016, 472

12. Dembińska, A., Infertility treatment? Adoption? Remaining childless? Psychological consequences of each decision, Conference Abstracts Book, European Helath Psychology Society & BPS Division of Health Psychology Annual Conference 2016, „Behaviour Change: Making an Impact on Health and Health Services" (23-27 sierpnia 2016), www.ehps2016.org, Aberdeen, Scotland 2016, 136

11. Dembińska, A., Relacje społeczne w sytuacji niepłodności, XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Książka abstraktów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, 77 [ISBN 978-83-7969-837-0]

10. Dembińska, A., Żak N., Kompetenecje społeczne a uzależnienie od Internetu u młodych dorosłych, XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Książka abstraktów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, 211 [ISBN 978-83-7969-837-0]

9. Dembińska, A. "Stress Engineer" - czyli o stresie w pracy, II Konferencja ZRE Katowice. Rozwój i doświadczenie, nowoczesność i tradycja - 60 lat ZRE Katowice w energetyce. ZRE Katowice S.A., Wisła 2015, 168-192

8. Dembińska, A., Percepcja wsparcia społecznego kobiet doświadczonych niepłodnością, Sztuka leczenia 2014;1-2/2014(tom: Numer Specjalny):37-38 [ISSN 1234-7175]

7. Dembińska, A., Psychological consequences of the economic crisis among people running their own busines, Of The International Scientific-Practical Conference "Developmnet of science, education and culture of independent Kazakhstan in conditions of global challenges of modernity", Devoted to 70 years anniversary of M. Auezov, South Kazakhstan State University, Shymkent 2013, tom 9,5-8 [ISBN 9965-03-295-5]

6. Dembińska, A., Experiencing infertility - psychological analysis of life crisis, EHPS 2012 abstracts, Psychology & Health, 27: Sup 1,33-34 [ISSN 0887-0466 print / ISSN 1476-8321 online]

5. Dembińska, A., Koszty psychologiczne doświadczane przez kobiety zmagające się z niepłodnością, Oblicza współczesnej Psychologii. Jedność w różnorodności, XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice 18-21 wrzesień 2011,55 [ISBN 978-8386914-25-8]

4. Dembińska, A., Kobiety doświadczające niepłodności wobec problemów bioetycznych wspomaganego rozrodu, Oblicza współczesnej Psychologii. Jedność w różnorodności, XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice 18-21 wrzesień 2011,55 [ISBN 978-8386914-25-8]

3. Dembińska, A., Wsparcie psychologiczne kobietom doświadczonym niepłodnością, Oblicza ginekologii, położnictwa, neonatologii i medycyny ratunkowej, II Podkarpacka Konferencja Naukowa, Rzeszów 6-7 maj 2011,8 [ISBN 978-83-932892-1-9]

2. Dembińska, A., Hermeneutyka w badaniu doświadczenia indywidualnego, „Aksjologiczne i psychologiczne aspekty doświadczenia indywidualnego” (18-20 października 2006), Wyd. Andrzej Choczewski, Kraków 2006,30-31

1. Dembińska, A., Hermeneutyczna analiza postaw wobec śmierci u wolontariuszy hospicyjnych, Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele, XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Kraków, 22-25.09.2005), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005,192-193 [ISBN 83-7308-604-8]
STRONA
GŁÓWNA
PUBLIKACJE
WYSTĄPIENIA
CERTYFIKATY
DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE
INNA
AKTYWNOŚĆ
LINKI
KONTAKT

Administrator: KenyP